msconsulting-szczepaniak.com
pl en
Dzisiaj jest Niedziela, 21 lipca 2024

Aktualności


Jesteś tutaj: Strona główna > MSC > O MNIE > Aktualności

ABOLICJA dla cudzoziemców


Abolicja dla cudzoziemców:

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzająca tzw. abolicję dla cudzoziemców.


Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na okres dwóch lat. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie w Polsce bez zezwolenia na pracę na podstawie umowy o pracę oraz uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

więcej

Ustawa „abolicyjna” umożliwia zalegalizowanie pobytu cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r., których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny, czyli 1 stycznia 2012 r.,
  2. nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny, czyli 1 stycznia 2012 r.,
  3. wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Nieprzerwanie oznacza, że żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.

Odmowa w ramach abolicji

Odmowa udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie ustawy abolicyjnej będzie następowała gdy:

  1. cudzoziemiec nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia,
  2. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen,
  3. w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  4. w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego,
  5. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Jednocześnie informujemy, iż ustawa „abolicyjna” nakłada na komendantów oddziałów Straży Granicznej lub komendantów placówek Straży Granicznej obowiązek pobrania od cudzoziemca odcisków linii papilarnych. W przypadku postępowań prowadzonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie czynność będzie przeprowadzana przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Odciski linii papilarnych będą

Podstawa prawna

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 191, poz. 1133).

 pobierane od cudzoziemców, którzy w trakcie postępowania ukończą 14 lat.

 MS Consulting Monika Szczepaniak świadczy usługi w kwestii przygotowywania dokumentów, pełnego prowadzenia procedury dla klienta włącznie z odbiorem Decyzji. UWAGA ! - katę pobytu odbiera wyłącznie cudzoziemiec w siedzibie Urzędu.


MS Consulting Monika Szczepaniak

tel. (+48) 607 525 486


wstecz